Zeka Testleri

WİSC-R ZEKÂ TESTİ

 

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan, Türkiye standardizasyonu geçerlik ve güvenirliği en yüksek zekâ –yetenek testidir. 6–16 yaş grubu bireylere uygulanır. Test ;    Sözel – Performans ve Genel IQ olarak 3 ayrı sonuç verir.

6 Sözel, 6 performans olmak üzere 12 alt testten oluşur ve 12 ayrı zekâ ve yetenek hakkında bilgi verir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır. Ölçme aracını uygulayanların psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmaları ve bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar tarafından verilen eğitim ve uygulama sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

       SÖZEL ALT TESTLERİ

1-           Genel Bilgi

2-           Benzerlikler

3-           Aritmetik

4-           Sözcük Dağarcığı

5-           Yargılama

6-           Performans

       PERFORMANS ALT TESTLERİ

       1-Resim tamamlama

       2-Resim Tamamlama

       3-Küplerle Desen

       4-Parça Birleştirme

       5-Şifre

       6-Labirentler  

SÖZEL BÖLÜM ALT TESTLERİ

 

1-Genel Bilgi: Uzun süreli belleği, okuldan, aileden ve kültüründen öğrendiği bilgileri ölçer.

2-Benzerlikler: Soyut mantıksal düşünebilme gücünü ve bunu doğru-açık olarak ifade edebilme yeteneğini, ölçer.

3-Aritmetik: Matematiksel akıl yürütme, sayısal düşünme, kısa süreli hafıza, dikkati probleme yoğunlaştırma, görsel ve işitsel dikkati, ölçer.

4-Sözcük Dağarcığı: Dil gelişimi, kişiliği kelimelerle ifade etme, uzun süreli hafızayı, eğitim-öğretim ve çevresinden faydalanabileceği yeteneklerini, ölçer.

5-Yargılama: Muhakeme – Mantık yürütme ve duygusal olgunluk seviyesini, ölçer.

6-Sayı Dizisi: Kısa süreli işitsel hafızayı, işitsel dikkat, anlık kısa süreli hafızayı kullanma ve konsantre olmayı, ölçer.

PERFORMANS ALT TESTLERİ

 

1-Resim Tamamlama: Görsel dikkat ve görsel detayları,

2-Resim Düzenleme: Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilme, planlama yapabilme, muhakeme gücü, görsel dikkati

3-Küplerle Desen: Görsel algı ile hareket koordinasyonunun birleştirilmesi.(Araba kullanırken olduğu gibi)

4-Parça Birleştirme: Parça bütün ilişkisini kavrayabilme ve görsel hareketsel koordinasyon yeteneğini,

5-Şifre: Görsel-mekânsal koordinasyon, görsel uyaranları sıraya koyma, zihinsel işlem hızı ve kısa süreli belleği, (çocuğun okulda not tutabilme becerisini çok net gösterir)

6-Labirentler: El-kol koordinasyonu, çalışma hızı ve süresi, sorun çözebilme yeteneğini, ölçer.

 

STANFORD-BİNET ZEKÂ TESTİ

Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından geliştirilen ilk zekâ testidir.

2 yaşından büyük çocuklara, zihinsel performanslarını belirlemek için bireysel olarak uygulanır. Testin 2,3 ve 4 yaş dilimlerinde her biri 1 ayı temsil eden 12 yönergesi, 5 yaş ve sonrasında ise her biri 2 ayı temsil eden 6 yönergesi vardır. Bu yönergelerle çocuğun;

Kavram Bilgisi

Dil gelişimi ve ilişki kurma

İletişim kurup sürdürme

Zıt kavramları anlayabilme ve tanımlayabilme

Benzerlikler

Motor beceriler

Kısa süreli bellek vb. beceriler ölçülmeye çalışılır ve Zekâ yaşı ve Zeka puanı ölçülür.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ

       0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.
Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.
Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlemlenir.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ

     Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.